[(Benzylsulfonyl)(nitro)methyl]benzene

[(Benzylsulfonyl)(nitro)methyl]benzene