2-(Benzylsulfonyl)-4,6-dinitrobenzamide

2-(Benzylsulfonyl)-4,6-dinitrobenzamide