Acetonitrile, [(1-methyl-2-phenylethyl)nitrosoamino]-

Acetonitrile, [(1-methyl-2-phenylethyl)nitrosoamino]-