3-Benzylthio-4,4'-dinitrodiphenyl sulfide

3-Benzylthio-4,4'-dinitrodiphenyl sulfide