4-Benzylsulfanyl-6-fluoro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carbonitrile

4-Benzylsulfanyl-6-fluoro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carbonitrile