4-Phenoxy-2-phenylmethanesulfinyl-benzonitrile

4-Phenoxy-2-phenylmethanesulfinyl-benzonitrile