2-Chloro-6-benzyloxybenzonitrile

2-Chloro-6-benzyloxybenzonitrile