4-(Benzyloxy)phenyl 4-methylbenzenesulfonate

4-(Benzyloxy)phenyl 4-methylbenzenesulfonate