2-(Benzylsulfanyl-fluoro-methylene)-malonic acid dimethyl ester

2-(Benzylsulfanyl-fluoro-methylene)-malonic acid dimethyl ester