Benzonitrile, 2,4-diazido-6-benzylthio-

Benzonitrile, 2,4-diazido-6-benzylthio-