4,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2,4-oxadiazinane-3,6-dione

4,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2,4-oxadiazinane-3,6-dione