4-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-2-phenyl-1,2,4-oxadiazinane-3,6-dione

4-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-2-phenyl-1,2,4-oxadiazinane-3,6-dione