2-Phenyl-5-(4-methoxyphenyl)-tetrazol

2-Phenyl-5-(4-methoxyphenyl)-tetrazol