4-(Benzyloxy-methyl)-2,2,5-trimethyl-[1,3]dioxolane

4-(Benzyloxy-methyl)-2,2,5-trimethyl-[1,3]dioxolane