8-Methyl-13-phenyl-3-tridecanone

8-Methyl-13-phenyl-3-tridecanone