4-Methyl-2-phenethyl-5-phenylselanyl-[1,3]dioxane

4-Methyl-2-phenethyl-5-phenylselanyl-[1,3]dioxane