methyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate

methyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate