Piperazine, 1-benzyl-4-(3-methyl-2-thienylmethyl)-

Piperazine, 1-benzyl-4-(3-methyl-2-thienylmethyl)-