[(Ethoxymethoxy)methyl]benzene

[(Ethoxymethoxy)methyl]benzene