4-Benzyloxy-2-methoxymethoxy-phenol

4-Benzyloxy-2-methoxymethoxy-phenol