3-Hydroxybutanamide, N-phenylmethoxy-

3-Hydroxybutanamide, N-phenylmethoxy-