5-(4-Fluorophenyl)-3-(5-methyl-2-furyl)-1-phenyl-2-pyrazoline

5-(4-Fluorophenyl)-3-(5-methyl-2-furyl)-1-phenyl-2-pyrazoline