Benzonitrile, 4-(2,3,4,5-tetrahydro-4-benzyl-6-nitro-1,2,4-triazin-2-yl)-

Benzonitrile, 4-(2,3,4,5-tetrahydro-4-benzyl-6-nitro-1,2,4-triazin-2-yl)-