2-(benzylsulfanyl)-3-methyl-3H-spiro[benzo[h]quinazoline-5,1'-cyclohexan]-4(6H)-one

2-(benzylsulfanyl)-3-methyl-3H-spiro[benzo[h]quinazoline-5,1'-cyclohexan]-4(6H)-one