2-(Benzylthio)-4-(4-chlorophenyl)-6-(p-tolyl)nicotinonitrile

2-(Benzylthio)-4-(4-chlorophenyl)-6-(p-tolyl)nicotinonitrile