3-methyl-5-phenyladamantane-1-carboxylic acid

3-methyl-5-phenyladamantane-1-carboxylic acid