2-Methyl-5-phenyl-1,3,2-dioxaborolan-4-one

2-Methyl-5-phenyl-1,3,2-dioxaborolan-4-one