2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one, 5,7-dinitro-2-phenyl-, 1,1-dioxide

2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one, 5,7-dinitro-2-phenyl-, 1,1-dioxide