3-Methylthio-5-methoxy-6-phenyl-1,2,4-triazine

3-Methylthio-5-methoxy-6-phenyl-1,2,4-triazine