Methyl 2-(trimethylsilyl)ethyl malonate

Methyl 2-(trimethylsilyl)ethyl malonate