1-Methoxy-3-trimethylsilyloxymethylheptane

1-Methoxy-3-trimethylsilyloxymethylheptane