(2-Methoxyethyl)(trimethyl)silane

(2-Methoxyethyl)(trimethyl)silane