1,3-Heptadiyne, 6-(2-methoxyethoxymethoxy)-1-trimethylsilyl-

1,3-Heptadiyne, 6-(2-methoxyethoxymethoxy)-1-trimethylsilyl-