1-Methoxy-3-methyl-5-trimethylsilyloxypentane

1-Methoxy-3-methyl-5-trimethylsilyloxypentane