L-5-Propylthiomethylhydantoin

L-5-Propylthiomethylhydantoin