1H-1,3,4-Benzotriazepine, 7-chloro-1-methyl-2-(methylthio)-5-phenyl-

1H-1,3,4-Benzotriazepine, 7-chloro-1-methyl-2-(methylthio)-5-phenyl-