o-Phenyl 2-(p-fluorophenyl)-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate

o-Phenyl 2-(p-fluorophenyl)-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate