o-(p-Chlorophenyl) 4,4-dimethyl-2-phenyl-1,3-dithioallophanate

o-(p-Chlorophenyl) 4,4-dimethyl-2-phenyl-1,3-dithioallophanate