4-Methyl-3-(methylsulfanyl)-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one

4-Methyl-3-(methylsulfanyl)-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one