Methyl 3-[formyl(methoxy)amino]-3-methylbutanoate

Methyl 3-[formyl(methoxy)amino]-3-methylbutanoate