o-(p-Bromophenyl) 2-phenyl-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate

o-(p-Bromophenyl) 2-phenyl-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate