o-(p-Tolyl) 4,4-dimethyl-2-(p-nitrophenyl)-1,3-dithioallophanate

o-(p-Tolyl) 4,4-dimethyl-2-(p-nitrophenyl)-1,3-dithioallophanate