o-(2-Naphthyl) 2-(p-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate

o-(2-Naphthyl) 2-(p-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate