o-Phenyl 2-(p-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate

o-Phenyl 2-(p-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate