o-(p-Tolyl) 2-(p-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate

o-(p-Tolyl) 2-(p-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1,3-dithioallophanate