Methyl 4-([(E)-([(dimethylamino)carbothioyl]sulfanyl)(phenylimino)methyl]oxy)benzoate

Methyl 4-([(E)-([(dimethylamino)carbothioyl]sulfanyl)(phenylimino)methyl]oxy)benzoate