Ethyl 4-([(E)-([(dimethylamino)carbothioyl]sulfanyl)(phenylimino)methyl]oxy)benzoate

Ethyl 4-([(E)-([(dimethylamino)carbothioyl]sulfanyl)(phenylimino)methyl]oxy)benzoate