o-(m-Nitrophenyl) 4,4-dimethyl-2-phenyl-1,3-dithioallophanate

o-(m-Nitrophenyl) 4,4-dimethyl-2-phenyl-1,3-dithioallophanate