o-(p-(Ethoxycarbonyl)phenyl) 4,4-dimethyl-2-phenyl-1,3-dithioallophanate

o-(p-(Ethoxycarbonyl)phenyl) 4,4-dimethyl-2-phenyl-1,3-dithioallophanate