Carbamic acid, (2-methoxyethyl)-, methyl ester

Carbamic acid, (2-methoxyethyl)-, methyl ester